• Midlerne skal realisere mindst ét af programerklæringens effektmål
  • Midlerne skal i videst muligt omfang bidrage til øget synergi på tværs af magistratsafdelinger (sektorer)
  • Midlerne skal øge samarbejde med private og andre offentlige aktører
  • Der skal være fokus på nye løsninger, som ikke tidligere har været anvendt, eller der skal være fokus på kendte løsninger anvendt på nye måder eller områder
  • Midlerne vil ikke kunne anvendes til drift og implementering af allerede veldokumenterede løsninger på det pågældende område
  • Midlerne kan kun anvendes til projekter og initiativer, som gavner kommunens serviceområder via nye velfærdsteknologiske produkter og løsninger.
  • Puljemidlerne udmøntes decentralt, således at midlernes anvisning og anvendelse følger projektledelsen