Målet med indsatsen er, at borgerne opnår mere træning og kan vedligeholde eller forbedre funktionsevnen. Forventningen var, at borgerne dermed kan udsætte behovet for mere hjemmepleje.

Implementeringen har dokumenteret en reduktion i timetal for hjemmepleje på 21,81 procent for 64 borgere, der deltog i implementeringen. Målingen af timetal er foretaget 77 dage efter ophør af et 12-ugers træningsforløb. 

Detaljer om tidsforbrug

Ud af de 174 borgere, der blev visiterede til Exorlive Assistant-forløb, kunne der påvises en reduktion i det gennemsnitlige tidsforbrug hos 64 borgere.

 • Umiddelbart før opstart af ExorLive Assistant forløb, modtog de 64 borgere i gennemsnit 52,81 min. pr. dag til pleje og praktisk hjælp.
 • 77 dage efter træningsforløbet blev afsluttet, var borgernes gennemsnitlige minutforbrug reduceret til 41,29 min. pr. dag.
 • En samlet gennemsnitlig reduktion på 21,81 procent for de 64 borgere.

Forbehold

Reduktionen i timeforbrug i hjemmeplejen er opnået ud fra de forudsætninger, som beskrives i implementeringsdesignet i evalueringsrapporten. Det er usikkert at sige noget om langtidseffekten af træningsindsatsen i fht, hvornår kurven vil være opadgående igen. Planen er at måle effekten af træningen efter et år.

Download Evalueringsrapport okt. 2022 i højre side af skærmen. 

Fysik og livskvalitet

Med Exorlive Assistant-træning, der er overdraget til den faste SOSU, får borgerne mere træning, end de gjorde før.

Ud af de 174 borgere, der har været visiteret til ydelsen, har 42 borgere gennemført fysisk test ved opstart og afslutning af forløb.

Ud af de 42 borgere opnåede 28 borgere enten fremgang eller vedligehold i forhold til deres fysiske funktionsevne.

Ud af de 174 borgere, der har været visiteret til ydelsen, gennemførte 35 en trivselsmåling ved opstart og afslutning af forløb.

Ud af de 35 borgere opnåede 25 borgere enten fremgang eller vedligehold af deres trivsel.

Medarbejderne

I forbindelse med evaluering blev der udsendt spørgeskemaer til seks hjemmeplejeteams ud af 37, som gav i alt 49 besvarelser.

Ud af de 49 besvarelser angiver 86 procent af sosu-medarbejderne, at de oplever indsatsen som en meningsfuld opgave, der styrker arbejdsglæden.

Fremtiden

Indsatsen forventes udrullet på plejehjem i 2022/2023 til urolige borgere, der ikke er i stand til at deltage i træning i et træningslokale.

OBS

Da det er meget svært at rekruttere SOSU'er til hjemmeplejen, arbejder vi med forskellige tiltag, der kan reducere behovet for medarbejdere. Exorlive Assistant er et af dem.

 

Implementering af Exorlive Assistant bygger på et pilotprojekt. Læs om det her. 

Aarhus Kommune har afprøvet Exorlive Assistant på to forskellige målgrupper:

 • Borgere visiteret til træning efter SEL § 83A
 • Borgere visiteret til vedligeholdende træning efter SEL § 86.2

Implementering

På baggrund af afprøvningens resultater blev det besluttet at implementere træning med Exorlive Assistant til borgere i pleje og rehabilitering, der er visiteret til vedligeholdende træning efter SEL § 86.2. Indsatsen overgår til drift pr. 1. juli 2022.

Video

Se video med Helge, der efter et fald og en periode i kørestol nu igen kan gå med sin hund.

 

Resultater

Overdraget træning med brug af Exorlive Assistant viser, at platformen:

 • er driftssikkert, let og intuitivt at anvende
 • lagrer og videregiver brugbare data på træningsforløb
 • er tidsbesparende at anvende for ergo- og fysioterapeuten

Implementering over 10 måneder viser desuden, at

 • borgerne får tre gange mere træning, end tidligere
 • flere borgere kan tilbydes mere træning for samme ressourcer
 • borgerne og sosu-medarbejderne øger deres motivation til at træne

 

 

Ledetråde MSO

Træningen understøtter tre af Sundhed og Omsorgs ledetråde, nemlig: Vi holder borgerne væk, Al magt til borgeren, og Vi er sammen med borgerne. Du finder alle fem ledetråde her: De fem ledetråde hos Sundhed og Omsorg (aarhus.dk)

Jeg er så glad for, at træningen foregår herhjemme​. Det er rart, at det foregår i min normale hverdag.

 

Sådan virker det

Terapeuten udarbejder på baggrund af sin undersøgelse et træningsprogram i Exorlive Assistant. Sosu-medarbejderen logger på systemet ude hos borgeren og guider borgeren igennem øvelserne. Øvelserne fremlægges tydeligt ved hjælp af billeder, tekst og video.

Via registrering i Exorlive Assistant giver sosu-medarbejderne feedback på afsluttet træning, og terapeuten kan følge udviklingen af hvert enkelt borgerforløb gennem et statistik- og analysesystem i Exorlive og derved løbende justere og tilpasse træningsprogrammet.

Aarhus Kommune har gennem flere år arbejdet med træning via Exorlive. Tidligere var det imidlertid ikke muligt for fysioterapeuten at følge træningen online. Det er muligt nu med Exorlive Assistant, og det giver mere fleksibilitet i arbejdsgangene. Derudover skal man ikke længere holde styr på udprintede træningsprogrammer, der nemt kan blive væk.

exorlive dame m. ipad

Effekt af indsatsen

Med indsatsen er det muligt at tilbyde borgerne mere træning i hjemmet indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Således skabes bedre forudsætninger for at borgernes funktionsevne fastholdes og behovet for mere hjemmepleje udsættes.

Før i tiden kunne jeg ikke selv komme op, når jeg faldt. Nu har jeg fået flere muskler end før, og nu kan jeg selv komme op fra gulvet.

Mere om projektet

Download evalueringsrapporten fra 2020 i højre side af skærmen, hvis du vil læse alle detaljer om projektet. For status på projektet kontakt gerne projektleder.