Pilotprojekt Visuel borgeroplæring har til formål at undersøge metodisk, hvordan borgere kan foretage øjendrypning på sig selv eller et familiemedlem på en sundhedsfaglig forsvarlig måde.   

Repræsentanter fra praksis i MSO vurderer, at der er et stort potentiale i borgeroplæring. Øjendrypning skal derfor opfattes som en case, der kan af- eller bekræfte formodningen.

Visionen er at understøtte MSO´s strategi med en konkret metode, der vil kunne overføres til andre områder, hvor der vil kunne skabes værdi ved at oplære borgerne til selv at kunne varetage sundhedsfaglige indsatser og pleje. Borgernes ”empowerment” vil på den måde muliggøre en kvalificeret og kvalitetsorienteret levering af kommunale services; også når de store årgange går på pension, og antallet af ældre stiger jvnf. den demografiske udvikling.

Målgruppen omfatter:

 • Borgere med potentiale for oplæring til mestring af enkle opgaver
 • Familie til borgere, der understøtter eller varetager enkle opgaver
 • Personale, der arbejder med borgeroplæring, dialogværktøj og arbejdsmiljøforbedring

En række mindre, men hyppige rutineopgaver hos borgerne er meget tidskrævende for hjemmeplejen i MSO.

Det drejer sig f.eks. om øjendypning, hvor borgere, der har gennemgået en operation, ofte skal have dryppet øjne op til seks gange hver dag i efterforløbet.  

Der er en forventning om, at resultater fra projekt øjendrypning kan overføres til andre opgaver som f.eks. håndtering af injektioner, stomipleje, inkontinensforebyggelse, skiftning af kateterpose, viden om hygiejniske principper, af- og påtagning af støttestrømper og sårpleje.

Health Literacy

En af sundhedsvæsenets globale udfordringer i dag er Health Literacy (HL) defineret som ”individers evne til at tilegne sig og anvende sundhedsrelateret information”. Et lavt HL er associeret med et ringere resultat af behandling med deraf følgende ekstraomkostninger for samfundet og dårligere livskvalitet for borgeren.

Animationer virker for alle målgrupper

Komparative studier viser, at animationer er særligt effektive til forbedring af HL hos mennesker med lavt HL. Animationer er også velegnede til mennesker med højt HL. De oplever ikke at blive talt ned til, når der bruges animationer.

Flere læringsmetoder

Ved at udvikle formidlingen til at favne flere læringsmetoder, herunder animation, skabes en hurtig og præcis forståelse hos borgerne for, hvordan man skal gøre ved f.eks. øjendrypning. Det vil aflaste MSO, da mange formodes at ville kunne udføre en række opgaver ved egen hånd.

Animationer kan:

 • skabe øget tryghed i oplæring hos borgerne
 • give øget frihed for borgerne, der bliver mere uafhængige af hjemmeplejen
 • aflaste personalet i selve oplæringsopgaven 

Formidling med animation i stedet for tekst og video forventes dermed at forbedre Health Literacy.

Visikon Core

Projektet vil anvende Visikons platform Visikon Core og tilhørende applikation til at teste, om animationer er hensigtsmæssige redskaber til brug for borgeroplæring i øjendrypning. Projektets teknologiske udgangspunkt er derfor animationsvideoer. 

Projektejer

MSO, Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Center for Frihedsteknologi, ijk@aarhus.dk 

Projektleder

Mette Kurup Callsen, Projektleder, Center for Frihedsteknologi, cmek@aarhus.dk 

Samarbejdsparter

Projektet bliver gennemført som et OPI-projekt i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, MSO og Visikon ApS.

 

 

 

VTU-puljen

MSO

Visikon

Visikon vil lave en dataindsamling ude blandt borgeroplæringsansvarlige fra Aarhus Kommune om, hvordan den nuværende praksis for øjendrypning er.

Dataindsamlingen består af fokusgruppeinterviews og observation af en borger, der bliver oplært til at varetage øjendrypning selvstændigt. Visikon udarbejder et koncept for borgeroplæring i øjendrypning på baggrund af - og validering fra - den registrerede praksis.

Konceptet for borgeroplæring i øjendrypning vil blive testet i løbet af efteråret 2020 og foråret 2021 af særlige borgeroplæringsansvarlige fra Aarhus Kommune. Herefter vil der blive lavet en evaluering på, om konceptet er tidsbesparende for de borgeroplæringsansvarlige. Borgernes oplevelse af konceptet vil ligeledes blive undersøgt, og alle resultaterne samles i en rapport.  

Oversigt over forløbet

 1. Dataindsamling og konceptudvikling
 2. Implementering og test
 3. Evaluering af test
 4. Samlet rapport over forløbet

For yderligere information kontakt Mette Callsen cmek@aarhus.dk  

Marts 2020 - marts 2021

Borgerne følte sig trygge ved løsningen, blev mere selvhjulpne og fik mere frihed i hverdagen. De var tilfredse med ikke at skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt for at få dryppet øjne af en sygeplejerske. 

Projektet dokumenterede en tidsbesparelse for personalet på 25 procent ved test af otte borgere, sammenlignet med en baselinemåling. 

Styregruppen anbefaler:

 • At fortsætte med at anvende animationer til borgeroplæring
 • At udvide borgeroplæringsløsningen til flere sygeplejeområder
 • At afprøve borgeroplæring i hjemmepleje og plejehjem
 • At afdække potentialet i at borgerne selv anvender løsningen
 • At anvende animationerne til kompetenceudvikling for personalet