Se explainer video (1:26)
https://youtu.be/Utn_VjuB3SE

Det er projektets formal at udvikle en app til selvmonitorering hos sygemeldte borgere.

App’en vil øge borgeres forståelse af egen trivsel. F.eks. vil den give et unikt indblik i, hvilke faktorer der spiller ind på borgerens smerter fra dag til dag, og hvilken effekt forskellig medicin, motion, beskæftigelse eller andre interventioner har over længere perioder.


App'en giver langt bedre mulighed for medinddragelse af borgeren og en øget oplevelse af ejerskab og mestring. Borgeren mødes som en aktiv samarbejdspartner, der kan og vil tage ansvar, ikke som en klient i det sociale system.

Mange borgere vil opnå et mere effektivt forløb og potentielt opnå den rette hjælp hurtigere og komme i be-skæftigelse hurtigere. Projektets fase 2 vil formodentlig kunne påvise en effektivisering både i Beskæftigelsesforvaltningen og på socialområdet.

 

Med den ønskede Progressions App får man en elektronisk dagbog, hvor borgeren kan registrere aktivitet, fx timer på job/praktik, daglig motion/genoptræning, antal skridt og parametre såsom smerter, depression og stress.

Måleparametrene sættes op i fællesskab mellem borgeren og fx den sundhedsprofessionelle eller jobkonsulenten.

Progressions App’en vil påminde borgeren, på tidspunkter fastsat af fagpersonen, om at registrere relevant data (også indstillet af fagpersonen). På den måde vil forløbet og de interventioner, der tages beslutning om, ikke være baseret på et skøn fra hukommelsen, men her og nu-data, der er lagret forsvarligt og videresendt til den kommunale medarbejder.

Potentiale for storskala

Progressions App er fra starten tænkt i en skalérbar version, tilpasningsdygtig både på tværs internt i Aarhus Kommune og til implementering i andre kommuner og regioner.

App’en giver mulighed for at indsamle anonymiseret borgerdata i bestemte indsatser og dermed evaluere på resultaterne fra disse. Dette er en unik mulighed for at se på, hvilke indsatser og interventioner borgerne profiterer allermest af.

Der vil foregå test i samarbejde med et udvalg af borgere fra følgende grupper:

1) Borgere i forløb hos Sociallægeinstitutionen (750 årligt)
Borgerne i målgruppen modtager typisk fra 3-10 konsultationer eller længerevarende indsatser i op til 12 uger. Problemstillingerne er meget variererede. Fælles for alle forløbene er dog, at målet er beskæftigelse. 


2) Borgere med sindslidelser visiteret til bostøtte ved SEL§85 i Center for Bostøtte i Eget Hjem. (1680 årligt)
Borgerne i målgruppen modtager fra 2 til 12 timer besøg fra bostøtte om måneden. En mindre del af borgerne vil også modtage en del af bostøtten som virtuelle besøg. Borgerne har meget varierende udfordringer bestående i bl.a. kognitiv funktionsnedsættelse, behov for hjælp til dagsstruktur og overblik over livssituation, herunder øko-nomi, håndtering af sygdom og eventuelt hjælp til at komme tættere på uddannelse og beskæftigelse. 

3) Borgere på sygedagpenge (2000 årligt)
- jobafklaringsydelse (1200 årligt)


4) Borgere på ressourceforløbsydelse (1300 årligt)


5) Borgere på kontanthjælp (4000 årligt)


6) Borgere i genoptræningsforløb på
Ortopædkirurgisk GenoptræningsCenter (2700 årligt)

Sociallægeinstitutionen har nu arbejdet med prototypen Rapport App 1.0 igennem fire år og er blevet meget klogere på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. 

Rapport App 1.0 viste i pilotfasen sig at være et uundværligt værktøj i arbejdet med at bringe nogle af Aarhus Kommunes borgere tættere på selvforsørgelse.

App’en har hidtil været brugt i Sociallægeinstitutionens vidtforgrenede arbejde med borgere, herunder borgere på sygedagpenge, kontanthjælp og på ressourceforløbsydelse.


Tilbagemeldingerne fra både medarbejdere og borgere har været gode. Borgerne fortæller, hvorledes app´en gav dem en lang bedre indsigt i eget sygdomsbillede. Særlig egenfortælling omkring helbredssituationen kunne pludselig udfordres på konstruktiv vis, da data i flere tilfælde fortalte en anden historie, end borgeren forventede. Data fra app gav desuden borgerne god mulighed for at arbejde med progression i træning, aktiviteter og praktik. Overblikket blev væsentlig forbedret for både borger og medarbejdere, og medarbejderne fortæller om bedre forberedelse og mere kvalificerede samtaler med borgerne.

Projektejer

Sociallægeinstitutionen
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Spanien 19, 8000 Aarhus C.

Projektleder

Anders Rosgaard 
Projektleder / Ledende fysioterapeut
Sociallægeinstitutionen
Beskæftigelsesforvaltningen

Styregruppe

Der er nedsat en styregruppe. Formand er Anne Marie Mikkelsen, Driftschef
Jobcenter Aarhus – Sundhed og Ydelse Beskæftigelsesforvaltningen

Eksterne samarbejdspartnere

IT Minds, Finlandsgade 27C, 8200 Aarhus C. Kontakt: Jacob Vesterby Damm 

DEFACTUM, Region Midtjylland, P.P. Ørums Gade 11, 8200 Aarhus C. Kontakt: Nanna Rolving

OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab
c/o Aarhus Kommune, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Interne samarbejdspartnere

Center for Bostøtte i Eget Hjem
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Socialforvaltningen
Kontakt: Brian Kjærulff, centerchef

Job & Sundhed
Job, Sundhed & Ydelse
Beskæftigelsesforvaltningen
Kontakt: Anne-Mette Jason Nielsen, centerchef


It & Digitalisering
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Kontakt: Peter Bendix Henriksen


Ortopædkirurgisk Genoptræningscenter
Sundhed og Omsorg
Kontakt: Linda Vestergaard Petersen, leder


CFIA – Center for Innovation i Aarhus
Aarhus Kommune
Kontakt: Anne Vest Hansen

 

Fase 1 af projektet finansieres af VTU-puljen

Fase 1:

August 2019 - januar 2020

Fase 2:

April 2020 - marts 2021

Resume

Det overordnede formål med projektet er at udvikle en mulighed for, ved hjælp af app-teknologi, at understøtte borgerforløb med valid viden om den enkelte borgers tilstand på daglig basis og derved give de rette interventioner og ydelser. Dette konklusion forholder sig til afslutningen af fase 1.

Anbefalinger

Projektejer anbefaler, at projektet får mulighed for at udfolde en fase 2 og 3, idet det er her “produkterne” fra fase 1 skal testes, evalueres og kvalificeres. I fase 1 har projektet leveret:

  • En fuld funktionsdygtig app (Mira) som kan benyttes til monitorering og dialogværktøj
  • Et færdigt implementeringsdesign til test i fase 2.
  • Et færdigt evalueringsdesign til test i fase 3.

I en fase 2 vil der blive mulighed for at teste implementeringsdesignet på min. 100 medarbejdere og borgere i Sociallægeinstitutionen og Center for Mestring (bostøtteindsatserne i Center for Bostøtte i eget Hjem overgår ifm. omorganisering til Center for Mestring efter d. 1/9 2020).

I fase 2 indsamles desuden viden om app’ens værdi. En fase 2 er derfor helt central ift. at kvalificere det videre arbejde med app’en. I en fase 3 vil app’en blive evalueret via skræddersyet evalueringsdesign.

Tværmagistratslige perspektiver

I projektgruppen ser vi et større tværmagistratsligt potentiale for Mira. Mira er udviklet som en dynamisk og formbar app, hvilket gør, at den har et bredt anvendelsespotentiale. App’en er i princippet tilpasningsdygtigt til alle brugerscenarier, hvor en borger er i et forløb hos en offentlig institution. Det kunne fx gælde MBU og MSO, som har målgrupper, hvor et dialog- og monitoreringsværktøj som Mira kan være brugbart.

I en fase 2 af projektet er det formålet at få testet app’en af på en målgruppe i både Sociallægeinstitutionen og Center for Mestring. Derved kan vi få valideret antagelsen om Miras brede potentiale.

Læs mere om Mira på Offentligt Digitaliseringsfællesskab 

https://os2.eu/blog/os2mira-simpel-app-til-registrering-af-fx-smerte-humoer-og-aktivitet