• Formålet med projektet er at teste og måle effekten af fokuseret robottræning af borgernes kognitive færdigheder
 • Hensigten er, at færdighederne efterfølgende kan overføres til dagligdags opgaver
 • Ønsket er, at borgerne i højere grad bliver aktive og selvstændige medborgere, der tager ansvar for eget liv og oplever øget livskvalitet

Robotten Silbot. 

Silbot indeholder 15 forskellige spil, der træner hjernens kognitive funktioner, bl.a. vendespil og puslespil. Silbot befinder sig i midten af lokalet og giver instrukser, motiverer og interagerer med deltagerne.

 • Målgruppen er voksne med særlige sociale problemstillinger og/eller betydelig nedsat funktionsevne tilknyttet botilbud og bofællesskaber inden for socialpsykiatrien
 • Borgerne har særlige sociale problemstillinger og betydelig nedsat funktionsevne som følge af misbrug, sindslidelser eller neuropsykiatriske lidelser
 • Kognitiv træning indgår i en stor del af bostøttearbejdet, dog endnu ikke via teknologi
 • Med inspiration fra MSO’s hjernetræningsaktiviteter på Vikærgården indledte Center for Bostøtte i Eget Hjem i 2016 et samarbejde om et forløb, hvor borgere fra et bofællesskab kunne ’gå til robot’. Erfaringerne herfra tyder på, at kognitiv stimulans gør borgere med psykisk sårbarhed bedre til at håndtere dagligdagen
 • Borgerne motiveres både af træningen og af fællesskabet omkring den

Projektejer

 • Socialpsykiatri & Udsatte Voksne, Socialforvaltningen, MSB:
 • Center for Bostøtte i Eget Hjem: Borgere i bofællesskaber og i eget hjem (§85)
 • Center for Bo-området: Borgere i boformer (§107/108)

Projektledere

Louise Baastrup Hansen og Dorte Elleby

Bud på styregruppe:

 • Brian Kjærulff, centerchef i Center for Bostøtte i Eget Hjem
 • Preben Bøgelund, centerchef i Center for Bo-området
 • Erik Jespersgaard, chef for IT & Digitalisering, MSB
 • Vidensperson inden for kognitiv træning (udpeges senere)

Medlem af MSB Matrix Velfærdsteknologi (udpeges senere)

Mulige samarbejdspartnere:

 • MSO/Center for Frihedsteknologi v/ Birgitte Halle.
 • Handicapcentret for børn (MSB)
 • Voksenhandicap (SOC/MSB), fx senhjerneskadeområdet
 • Center for Læring (MBU)
 • Center for Digital Pædagogik (selvejende institution med
  socialøkonomisk/almennyttigt sigte)
 • Center for Innovation i Aarhus (MKB - v/ Anne Vest Hansen)
 • Ingeniørhøjskolen
 • VTU-puljen
 • Socialpsykiatri & Udsatte Voksne, Socialforvaltningen, MSB

Januar 1. marts 2018 - 31. dec. 2018

Metode til måling

Scoringsdelen i evalueringen af projektet er inspireret af COPM, som er en forkortelse for ’Canadian Occupational Performance Measure’. COPM er et evidensbaseret redskab til at måle en persons egen opfattelse af problemer ifm. at udføre en aktivitet.

Deltagernes fremgang

I alt begyndte 37 borgere på Silbot-forløbet, heraf gennemførte 23 borgere. 19 borgere sagde ja til at deltage i både før- og eftermålinger. 

 • 1 har fremgang på 3 trin
 • 8 har fremgang på 2 trin
 • 5 har fremgang på 1 trin
 • 1 har fremgang på ½ trin
 • 4 har ikke fremgang

Kvantitative resultater opsummeret

 • De kvantitative resultater viser samlet en stor tilfredshed hos borgerne med forløbet, og størstedelen oplever at have forbedret sig kognitivt.
 • Hypotesen om at der frigives medarbejderressourcer har kun i en mindre grad kunne bekræftes. Der ses ingen direkte frigørelse af ressourcer i arbejdstid hos bostøtterne.

 

Kvalitative resultater opsummeret

 • De kvalitative resultater viser, at forløbet har haft gode, afledte effekter hos mange af deltagerne, ligesom de kognitive forbedringer også bliver uddybet. Der ses eksempelvis borgere, der har tilegnet sig nye mestringsstrategier, ny fortrolighed med teknologi samt opmærksomhed på muligheden at forbedre deres kognitive funktionsevne.
 • Forløbet har desuden haft en fælleskabsdannende funktion for nogle af de deltagende bofællesskaber.

Projektet ligger stille. Vi afventer en mere tidssvarende og stabil teknologi.