TV2 Østjylland var på besøg hos en aarhusianer, der er med i projekt Exorlive. Han har en hel særlig motivation til at passe sin træning. Se video (1.56) otto-skal-laere-gaa-saa-kan-jeg-gaa-ind-og-faa-en-oel

Formålet med afprøvningen er at undersøge, om en ny digital løsning fra Exorlive kan medvirke til at forbedre kommunikationen mellem faggrupper i forbindelse med borgers træningsforløb. Forventningen er, at det vil skabe mere ensartethed, sammenhæng og kvalitet i træningen.

Det er et mål, at borgerne hurtigere kan genvinde mobilitet og bliver mere selvhjulpne.

Exorlive`s nye produkt: “Assistent-App”, er en browserbaseret løsning, der kan bistå de ældre med målrettet træning. Sosu-medarbejdere får et login til systemet og kan tilgå træningsprogrammers på deres tablet. Systemet er fleksibelt, således at alle Sosu-medarbejdere i hvert team har adgang til de borgere, der har fået oprettet et personligt træningsprogram, og som er tilknyttet det enkelte hjemmeplejeteam

Terapeuten udarbejder på baggrund af sin undersøgelse et træningsprogram i Exorlive som vanligt. I kraft af den nye teknologi kan terapeuten dele træningsprogrammet med Sosu-medarbejdere fra samme team.

Sosu logger på ude hos borgeren og øvelserne fremlægges tydeligt ved hjælp af billeder, tekst og video, som gør det nemt at hjælpe borgeren igennem øvelserne. Via registrering i appen giver Sosu feedback på afsluttet træning, og terapeuten kan på distance følge udviklingen af hvert enkelt borgerforløb gennem statistik- og analysesystem i ExorLive. Terapeuten kan derved løbende justere og tilpasse træningsprogrammet.

4-6 borgere fra et udvalgt hjemmeplejeteam, der er bevilget træningsydelse og mobilitetsydelse i § 83A forløb.

Ifølge data har der de sidste seks måneder gennemsnitligt været visiteret 152 borgere pr. mdr. til ovenstående ydelse.

Ved fuld udrulning vil der formentlig være usikkerhed forbundet med antallet af borgere, da appen kan give anledning til, at flere borgere visiteres til ydelsen.

Udbredelse af digitalt understøttet genoptræning indgår som en del af regeringens og KL’s moderniserings- og effektiviseringsprogram. Der er ledelsesmæssigt ønske om, at der skal findes alternative måder at udnytte de muligheder, der ligger i digital træning. Det er derfor relevant, at Aarhus Kommune får igangsat forskellige initiativer med digital træning, der kan understøtte og kvalificere den sundhedsfaglige praksis.

De teknologiske muligheder er blevet afdækket, og der er valgt en løsning, der i praksis er opbakning til at afprøve. Næste step er gennemførelse af en prøvehandling og vurdere teknologiens potentiale i et realistisk organisatorisk set-up forud for en større implementering.

Udfordring i praksis

Fysioterapeuter fra Sundhedsenheder og sosu-personale fra hjemmeplejen samarbejder i forhold til forskellige indsatser, herunder træning, når borger er i et rehabiliteringsforløb § 83A. Udfordringen er, at de forskellige faggrupper geografisk er placeret på forskellige lokationer, og at det derfor er svært at koordinere, samarbejde og kommunikere omkring træningsindsatser.

I den nuværende praksis er det en udfordring for fysioterapeuten at overlevere træningsøvelser til de forskellige sosu-medarbejdere, der kommer hos borgeren, og at få feedback/ data på sosu-medarbejdernes træningsindsats med borgeren.

Det er ofte uklart for fysioterapeuten, hvad sosu-medarbederne laver / ikke laver med borgeren, hvor ofte, hvordan borgeren responderer, hvornår der skal justeres/ progredieres mm. Dette kan være en udfordring i forhold til at skabe fremdrift i rehabiliteringsforløb.

Projektejer

Center for Frihedsteknologi, MSO

Projektleder

Pernille Christensen, Center For Frihedsteknologi, pechr@aarhus.dk

Samarbejdsparter

Prøvehandlingen med digital træningsteknologi gennemføres i samarbejde med Sundhedsenhed og udvalgt hjemmeplejeteam i Område Christiansbjerg, samt kendt leverandør (Exorlive), som MSO har haft samarbejde med og licens til gennem flere år. Systemet er kendt af terapeuter i hele kommunen, da det er fuldt implementeret.

VTU-puljen

1. december 2019 - 1. maj 2020

Afprøvningen viste god effekt på de måleparametre, der var sat op. På det grundlag har MSO, valgt at lave en større afprøvning omfattende alle hjemmeplejeteams, samt opskalere indsatsen til at omfatte en større og anden målgruppe, med henblik på senere implementering.

Digital vinder over papir

Resultaterne viser, at den digitale udgave af træningsøvelser er at foretrække, fremfor papirudgaven, da øvelserne fremstår klart og tydeligt vha. billeder og video. Sosu-medarbejderne og borgerne ved, hvad de skal træne og i hvilket omfang.

Fysioterapeutens rolle

Fysioterapeuten er heller ikke i tvivl om, hvad der er blevet udført af træning, hvad der løbende skal tilrettes og justeres, da feedbackfunktionen har fungeret som ønsket og forventet. Fysioterapeuten oplever derfor at have reduceret sit tidsforbrug til koordinering og opfølgning på sosu-medarbejdernes træningsindsats, samt oplever mere kvalitet og sammenhæng i træningen og at træningen generelt bliver mere målrettet. Dette kan have betydning for fremdriften i forløbet.

Borgerne

Borgerne er meget tilfredse med de digitale træningsøvelser, som de har lavet med hjemmeplejen og giver udtryk for, at relationen til sosu-medarbejderen styrkes, at der er en høj grad af sammenhæng og ensartethed i træningen, samt øget motivation og compliance.

Tværmagistratslige perspektiver

Der er gode muligheder for, at tilbud om digital træning ved ExorLive Assistent også kan omfatte yngre borgere tilknyttet MSB, som har en vedligeholdende træningsydelse i regi af MSO´s sundhedsenheder. Afprøvningen har vist at motivation og compliance øges i forhold til træning, hvilket også kan have positiv effekt på borgere, der er tilknyttet MSB.