Ambitionen er:

 • at efterkomme Byrådets hensigt om at ”give borgerne ansvar og kompetence til at bruge teknologien i hverdagen” ved at borgerne kan få adgang til centralt beliggende udstillings- og demonstrationsfaciliteter
 • at skabe et centralt beliggende miljø for produktudvikling og brugertest og derved indgå i og bidrage til det innovative miljø på DOKK1. Det sker i samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

Projektet er et strategisk initiativ der tjener tre formål:

 1. Servicelovens § 10, stk. 4.

Initiativet vil opfylde kommunens oplysningspligt ved at give borgerne viden om, hvordan moderne velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte dem i dagligdagen og medvirke til at gøre dem mindre afhængige af offentlig hjælp

2. Innovation i Aarhus

Det er et overordnet formål at skabe et innovativt miljø omkring Velfærdsteknologiske Eksperimentarium. Med en placering på DOKK1 bliver initiativet del af kommunens innovationsmiljø og får en bred brugerflade og et bredt samarbejdsnetværk

3. Showcase

Initiativet bliver en manifestation af byrådets vision for det velfærdsteknologiske område. Som showcase for kommunens velfærdsteknologiske løsninger og udviklingsarbejde er initiativet en effektiv formidler af viden og af samarbejde imellem aktørerne på området. Hermed får kommunen/regionen en formidlingsplatform, som har været savnet længe.

Alle teknologier indenfor kommunens magistratsområder kan komme i spil på DokkX.

 • Kernen i DokkX er etablering af seværdige og informative udstillingsfaciliteter, hvor borgerne får mulighed for ”på egen krop” at afprøve forskellige velfærdsteknologiske løsninger.
 • Udstillingen skal fungere som showroom og vise de forskellige produkter i ”hjemlige” omgivelser. Produkter og løsninger fremstår således, som når de anvendes i borgernes egne hjem
 • Det er vigtigt at udstillingen er attraktiv, opdateret med de nyeste løsninger, funktionsdygtig og at der er personale til rådighed, der kan demonstrere de forskellige løsninger og rådgive borgerne i anskaffelse og anvendelse heraf
 1. Borgere og deres pårørende, der er interesseret i at få kendskab til hvordan moderne velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte bestræbelserne for fortsat at være selvhjulpne, trygge og socialt deltagende
 2. Kommunens egne medarbejdere, der løbende har behov for at blive opdateret i de nye teknologiske muligheder
 3. Studerende fra uddannelsesinstitutioner der skal undervises i den nye velfærdsteknologi
 4. Virksomheder der via borgerdialog og brugerdreven innovation kan fremme produktudvikling og levering af tjenesteydelser
 5. F&U institutioner der vil udvikle og teste forskellige løsninger og produkter sammen med bruger og personale

Brugerorganisationer, foreninger og eksterne besøgende fra ind- og udland, der vil inspireres og orientere sig om nye velfærdsteknologiske muligheder

 • Med afsæt i effektmålene for Aarhus Kommunes velfærdsteknologiske programerklæring ønsker MSO at etablere et Velfærdsteknologisk Eksperimentarium i DOKK1.
 • Initiativet er en strategisk satsning, der har til formål at udnytte de i Aarhus området værende forudsætninger for at opfylde ambitionerne i den velfærdsteknologiske programerklæring.
 • Byrådet har med tiltrædelse af indstilling om udmøntning af SVI-midler 2013 (d. 9. oktober 2013) besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsforslag om etablering af et Demohus.
 • På den baggrund er et forslag blevet fremsat på rådmandsmøde i MSO, hvilket har resulteret i nærværende projektforslag.
 • Eksperimentatium / Demohus: Udstillingen fik senere navnet DokkX

Projektejer

Center for Frihedsteknologi, MSO i tæt samarbejde med Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat (VTU)

Projektleder (midlertidig)

Erland Winterberg, Center for Frihedsteknologi

E-mail: erw@aarhus.dk

Tlf.: 41855242

Interne samarbejdsparter:

Der er etableret samarbejdsrelationer til de øvrige magistratsafdelinger, der har aktiviteter i DOKK1, herunder initiativet, ”Innovation i Aarhus”. Der er tilkendegivet samarbejdsinteresse fra MSB, MBA,(Erhvervsafdelingen) MKB og MBU

Ifm. etablering af Center for Hverdagsinnovation vil der blive foretaget en afdækning af synergimulighederne og etablering af samarbejdsrelationer til de øvrige innovative initiativer i DOKK1 – herunder de fem innovationsspor.

Eksterne samarbejdsparter:

Der er etableret kontakt til følgende potentielle eksterne interessenter og brugere af faciliteterne:

 1. Alexandra Instituttet
 2. Ingeniøruddannelsen på Aarhus Universitet
 3. SOSU skolen
 4. VIA University

Alle har udtrykt sig positivt i forhold til initiativet, og der er indtil nu modtaget støtteerklæringer fra følgende: SOSU-skolen og Ingeniøruddannelsen på Aarhus Universitet

 

VTU-puljen

Medio 2015 – medio 2018