Det er projektets overordnede formål at øge graden af borgerens selvhjulpenhed. DigiRehab afprøves i en lille del af MSO for at se, om vi kan opnå samme positive effekter som et projekt i Viborg i forhold til borger, personale og økonomisk gevinst. Der indsamles erfaringer mhp fremtidig implementering for et permanent tilbud til svage borgere.

Primær målgruppe:

Ældre der modtager hjemmehjælp, og som har fået et funktionstab, som falder inden for screeningskriterierne.

Sekundært målgruppe:

Frontpersonale, som kommer ude ved borger og udfører hjemmehjælp.

  • Tilbud om vedligeholdelsestræning foregår i dag ofte på centre, og borgeren skal bevæge sig ud af huset for at komme til træning. Der er en gruppe af svage borgere, der ikke kan bruge dette tilbud, og derfor aflyser de træningen.
  • De fleste borgere sætter lighedstegn mellem selvbestemmelse, uafhængighed og livskvalitet. Livskvaliteten falder, når man bliver afhængig af andre og ikke selv kan bestemme, hvornår man f.eks. kan gå på toilettet, eller hvor tit.
  • Antallet af svage borgere er stigende, men ressourcerne stiger ikke tilsvarende.
  • I Viborg kommune er DigiRehab udviklet og afprøvet, og både i Viborg og i Ålborg er der kommet rigtig gode effekter.
  • I dette projekt bruges teknologi og testresultater fra Viborg og Ålborg. Teknologien ”Copy-Pastes”, mens erfaringerne fra implementeringen bruges som afsæt til at tilpasse set-uppet i en aarhusiansk kontekst.

Projektejer

Center for Frihedsteknologi, MSO, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Kontorchef Ivan Kjær Lauridsen

Projektleder

Ida Munk Sandegaard Skyt, Center for Frihedsteknologi

Samarbejdsparter

Firmaet DigiRehab, Brovej 20a, 8800 Viborg

CEO Niels Heuer, nh@digirehab.dk, M: 2272 7220

VTU-puljen

Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg (MSO)

 

Nov. 2017 – 31. jan. 2019

Der kunne ikke dokumenteres besparelser i det visiterede tidsforbrug i hjemmeplejen.

På trods af varierende effekt af træningen oplevede borgerne øget livskvalitet ved at holde sig i gang og den sociale træningsrelation. SOSU-hjælperne oplevede øget arbejdsglæde ved træningen, hvor de med deres nye trænerrolle kunne hjælpe borgerne til at blive bedre og klare mere selv.

Selve teknologien fungerede i dagligdagen dog med nogle begrænsninger og udviklingspotentialer. Forhold omkring organisering, serviceniveau samt IT-infrastruktur i Aarhus Kommune gav udfordringer. Især spillede manglende inddragelse af fysioterapeuter ind på kvalitet og borgersikkerhed.

  • 52 borgere blev oprettet i DigiRehab-systemet
  • 30 borgere gennemførte ikke et træningsforløb på 12 uger (dødsfald, sygdom, smerter, var i andet træningsforløb i forvejen, manglende motivation)
  • 22 borgere gennemførte et træningsforløb i mindst 12 uger
  • 18 borgere blev screenet mere end én gang, og konklusionerne i evalueringsrapporten bygger på de 18.