1. Understøtte en mere varieret undervisning. Rumvejlederen kan sammen med Common Sense gøre skolebygningen til et aktivt undervisningsredskab og et strategisk værktøj for skoleledelsen. Ved at registrere brugen af rummene, kan de mindst brugte rum omprogrammeres eller forbedres til at imødekomme efterspurgte kvaliteter.
  2. Common Sense kan være med til at sikre, at indeklimaet forbedres ved at udnytte hele bygningen som læringsrum og benytte de lokaler, der har det bedst mulige indeklima.
  3. Bedre arbejdsmiljø og trivsel. Ved at registrere CO2, lyd, temperatur og lysniveaue kan arbejds- og undervisningsmiljøet forbedres ud fra de indhentede data.
  4. Common Sense kan være et vigtigt værktøj til at understøtte en varieret undervisning, som skolereformen fordrer. Da Common Sense registrerer, hvilke lokaler der er i brug, og hvordan de bruges, kan Common Sense anbefale via en App, hvilke områder, der er bedst egnede til en konkret undervisningsaktivitet.
  5. Effektivisering af kommunens drift. Fremtidige Investeringer kan baseres på opdateret viden om skolernes brug og indeklima ved at Common Sense sammenligner brugen af lokaler og indeklima på flere skoler i kommunen. Dermed optimeres drift, udbygning og nybyggeri af skoler.
  6. Man kan sætte ind med fysiske forbedringer af indeklimaet, hvor det ifølge data er et konkret behov.
  7. Innovations- og vækstpotentiale. Common Sense er et nyt aarhusiansk start-up med stort vækstpotentiale. Teknologien har et stort potentielt marked, og efter effekterne er dokumenteret, kan det udvides fra skolebyggeri til andre bygningstyper som kontorer, universiteter, biblioteker og daginstitutioner.

Målgruppen for det projekt, der søges støtte til, er MBU, Aarhus Kommune, samt elever og skoleledelse på Læssøesgade Skole, Skåde Skole, Lisbjerg Skole og Frederiksbjerg skole.

For Common Sense er den primære målgruppe danske folkeskoler og privatskoler. Der er ca. 1000 skoler, hvoraf 91% har udfordringer med indeklimaet.

Målsætningen er udbredelse på 300 danske skoler i løbet at 5 år. For at nå en større målgruppe udvides markedet til Norden og resten af Europa, hvor det er målsætningen at komme ud på yderligere 200 skoler i løbet af de første fem år.

På længere sigt udvides målgruppen til også at omfatte andre uddannelsesinstitutioner, kontorer, bibliotekter og innovationsmiljøer.

91 procent af alle skoler har udfordringer i forbindelse med indeklimaet, og det går ud over trivsel og læring.

Der arbejdes allerede i dag med at løse udfordringerne med indeklimaet i et projekt på to ældre skole og to helt nybyggede skoler. I dette projekt arbejdes der med valg af materialer og løsninger i forhold til det tekniske og det pædagogiske.

Forvaltningen har et behov for information om rumudnyttelsen og indeklima, så forvaltningen kan forbedre forholdene og/eller vejlede i brugen af rammerne på baggrund af data.

Common Sense er en platform til styring og udvikling af undervisnings- og innovationsmiljøer. Der anvendes sensorer til registrering af rummenes anvendelse og denne information leveres tilbage til lærere, skoleledelsen og kommuner i en let tilgængelig form.

Common Sense er et teknologisk og adfærdsmæssigt koncept, hvor der udelukkende anvendes eksisterende, velafprøvet teknologi. Det nye er sammenkoblingen af data og måden, hvorpå anbefalingerne leveres tilbage til skolerne.

Produktets modenhed
25% Effekten af Common Sense er ukendt og skal dokumenteres. Forretningsmodellen er afhængig af den dokumenterede effekt.

50% Modeller og analysemetoder er kendte. Dog er de ikke anvendt for dette område tidligere. Der skal desuden kunne skeles til, hvilke muligheder skolen har og ønsker at anvende.

80% Teknisk installation og applikation er kendt domæne, og funktionaliteter er udviklet, herunder dataopsamling, opbevaring mm.

Projektejer: Planlægning, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Koordinerende projektleder: Lene Vestervang Olsen, Planlægning, MBU, Aarhus Kommune

Samarbejdsparter: 

Common Sense er udviklet i partnerskab mellem de aarhusianske virksomheder CEBRA Architecture og New Nordic Engineering og Aarhus Kommune.

Aarhus Universitet, DPU og Dansk Center for Undervisningsmiljø

  • VTU-puljen
  • CEBRA og New Nordic Engineering 
  • MBU, Aarhus Kommune
  • Real Dania

 

1. august 2019 - 1. september 2020