Projektets formål er

 • at undersøge hvilke data kan/bør opsamles, bearbejdes og formidles så det ikke opfattes som overvågning af frontpersonale
 • at udvikle en prototype via teknologi, hvorpå udvalgte effekter fra eksisterende VT opsamles løbende og automatisk (proof of concept)
 • at undersøge hvordan frontpersonalet opfatter proof of concept i forhold til nuværende statusindberetning
 • at undersøge hvordan arbejdsgangen påvirkes ved afprøvning af proof of concept og ved at præsentere frontpersonalet for egne data undervejs
 • at undersøge kvaliteten af automatisk data som ledelsesinformation, og hvordan det påvirker nuværende måde at statusindberette VT på

 

Proof of concept forventes at give følgende effekter:  

 • Præsentation af VT-gevinster for frontpersonalet øger empowerment, så plejehjemmet kan arbejde hen imod målsætning for "2 til 1 frontmedarbejder"-kulturændringen.
 • Objektiv og altid let tilgængelig status på teknologiers anvendelse giver mulighed for hurtigere ledelsesinformation og dermed handleaktion
 • Automatisk genererede statusindberetninger frigiver tid fra dokumentationsopgaver, der i stedet kan bruges til borgernær kontakt
 • Udforske potentialer for proof of concept. Herudfra udformes kravsspecifikation enten til et selvstående udbud til eksisterende VT eller en trædesten til yderligere dataopsamling fra VT-investeringer fremover

I projektet består proof of concept af en række prototyper til automatisk opsamling af kvantitativt effektdata fra eksisterende velfærdsteknologier. De opsamlede data skal tilgå eksisterende AAK IT-infrastruktur, enten WiFi eller LoRa-WAN, hvorefter det struktureret lagres i en database på en intern server i AAK.

Indledende vis ønskes prototyperne tilsammen at opfange følgende data kontinuerligt:

 • hvor mange frontmedarbejdere, der deltager i brugssituationen af VT (eller i arbejdsgange) 
 • hvor stor en del af tiden har frontpersonale alenetid med borger 
 • hvor lang tid tager arbejdsgangen 
 • i hvilke arbejdsgange er borger selvhjulpen/delvis selvhjulpen 
 • hvor meget er borger selvhjulpen
 • hvornår anvendes velfærdsteknologien
 • hvilket serienummer/bolig for VT 

Disse datapoints kvalificeres først i starten af projektet gennem dialog med praksis, men et kompetent bud på proof of concept løsning er et samspil mellem allerede tilgængelig sensorteknologi på markedet:

 • Afgøre om VT bruges ved at tilslutte en smart-elmåler på strømtilførslen til teknologierne.
 • Afdække frontpersonalernes adfærdsmønster via bluetooth tags i deres nøglebundt.
 • Opsamlingsmodul placeres i de omfattede borgers bolig, der modtager input fra de øvrige devices og sender data videre til AAK IT-infrastruktur.  

Derved er det muligt at måle på følgende tre konkrete effekter, som er tværgående for borger, frontpersonale og driften:

 • Status på 2 til 1 frontmedarbejder i pleje-/forflytningssituationer (denne er projektets primære fokus)
 • Status på direkte tid mellem borger og frontmedarbejder 
 • Status på borgeres delvise-/selvhjulpenhed i forhold til brug af bidétsæder 

I projektet tilstræbes at samarbejde med virksomheden Device Intelligence, da tidligere erfaringer har vist at de er villige til at arbejde med prototyping. Desuden kan det overvejes i projektet at bruge deres ny smart-elmåler, WelfareTrack Powerlogger, der er på markedet fra maj 2018.

 

Projektet fokuserer primært på brugen af multihygiejnestolen Carendo på plejehjem. Teknologien fungerer i praksis altid i samspil med loftliften og i nogle tilfælde bidétsædet til solopleje af borger f.eks. uden standfunktion.

 

Primær målgruppe: 

 • Frontpersonalet på plejehjem  
 • Daglige driftsansvarlige for VT på plejehjem (Forstanderne/VT-tovholder/pedeller) 

 

Sekundær målgruppe: 

 • Borgere screenet til den elektriske multihygiejnestol på plejehjem 
 • Implementeringsansvarlige myndighed (Center for Frihedsteknologi)
 • Gevinstansvarlige myndighed (Strategi og Udvikling) 
 • Kvalitetssikring af kerneopgaverne på plejehjem (Områdecheferne)

 

Projektafgrænsning:  Projektet afgrænses til to plejehjem og primært til de boliger, hvor der er multihygiejnestol. (forventes ca. 16 boliger med ca. 40 stk. relevant VT at følge op på) 

 • Der satses lige nu stort på Velfærdsteknologi (VT) for at imødegå den uundgåelige demografiske udvikling i befolkningen; der kommer flere og flere ældre, som kommunerne skal tage vare om. Der er bl.a. fokus på teknologier, der muliggør solopleje. Der er i den forbindelse et behov for objektive målinger af effekten af implementerede velfærdsteknologier.
 • I nuværende procedure er det de enkelte plejehjem, der udfylder statusindberetninger gennem spørgeskemaer i felten, hvilket ikke er tilstrækkeligt validt informationsmateriale grundet svingende svarprocent og kvalitet i besvarelserne.
 • Status laves kun som en stikprøve én gang årligt. Stikprøver er svære at sammenligne fra år til år bl.a. da borgers tilstand typisk ændrer sig signifikant på et år. Alt i alt er der ikke de efterspurgte forudsætninger for at følge effekten af de enkelte implementeringer tæt og kan dermed ikke handle hurtigt på utilsigtede mønstre.
 • MSO og Device Intelligence har allerede positive erfaringer med at samarbejde om at evaluere på nye velfærdsteknologiers anvendelsesgrad med sensorprototyper skræddersyet til formålet, samt opkobling af disse på AAK’s nye LoRa-WAN netværk.
 • I første halvår af 2018 kommer der gennemgående WiFi-dækning i borgers bolig på plejehjem.
 • Carendo-stolen til solopleje implementeres i øjeblikket, så timingen er oplagt til at indsamle data og høste gevinsterne på en mere ”smart” og mindre ressourcekrævende måde.

Projektejer

Sundhed og Omsorg (MSO), Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef, Center for Frihedsteknologi (CFT), ijk@aarhus.dk, tlf. 5157 6079

Projektleder

Nichlas Olesen, Sundhedsingeniør og implementeringskonsulent
(CFT, MSO), nicol@aarhus.dk, tlf. 41855460

Samarbejdsparter

Joachim Kristensen, administrerende leder hos Device Intelligence.

Inspirationsgruppe: Adam Brun (MTM), Ivan Kjær Lauritzen (MSO), HR-konsulent (MSO), Områdechef (MSO).

 

 • VTU-puljen
 • Sundhed og Omsorg (MSO)

1. april 2018 - marts 2020

Processen

Grundig inddragelse og information i medarbejderkulturen havde god effekt. Følgende aktører i projektet viste sig at være positive overfor projektet og dets formål:

 • Velfærdsteknologi-styregruppen i Aarhus Kommune
 • Plejepersonalet og forstander på de deltagende plejehjem
 • Implementerings-/gevinstansvarlige enhed i Aarhus Kommune
 • Faglige organisationer, som FOA

Da dette var nogle af de største barrierer inden projektstart, så kan projektet ses som værende en succes i det øjemed.

Tekniske udfordringer

For mange sensorer sendte ikke de data, de skulle. Det blev der delvist rettet op på undervejs i projektet.

 • gennem fejlfinding i januar måned er leverandøren gået fra 40% sensorer, der sender data, til 90%, der sender data; vi er på vej i den rigtige retning.
 • der opleves fortsat tab af datapakker gennem tests med LoRaWAN, som vi ikke kan forklare årsagen til. Det gør, at data ikke er retvisende. (LoRaWAN = Low Power Wide Area Network) 

Projektet har ikke kunnet afprøve konceptet i praksis i den grad, vi ønskede. De første skridt og erfaringer er gennemført, og det giver gode forudsætninger for videre skridt.

Anbefaling

Grundet den store opbakning i projektet og synliggørelse af behovet for en ny opsamlingsmetode til at dokumentere velfærdsteknologiernes effekter, anbefales det at fortsætte med projektet i en fase 2.

For at opnå valide data fra PoC i en fase 2, anbefales det at:

 • gennemføre en markedsdialog med virksomheder for at få den teknisk stærkeste teknologileverandør
 • finde sensorer, der kobles på stabilt WiFi, for at mindske sandsynlighed for tab af datapakker
 • udvikle brugergrænseflade med simpel og målrettet kommunikation til plejepersonalet

Fase 2

VTU har bevilget til midler til en fase 2 af projektet. 

Hensigten er, at der udvikles et sæt nye prototyper, der bl.a. tilgår en mere moden netværksstandard end LoRaVAN eller i en kombination med andet netværk. Når projektet er slut, formodes at opsamling af data er pålideligt og giver et retvisende billede af arbejdsgangene. Herefter har MSO et grundlag til at træffe afgørelse om, hvorvidt implementering i hele organisationen ønskes.