• Planlægningsværktøjet skal understøtte planlægning og ledelsesinformation i de enkelte dagtilbud i Aarhus Kommune. Det skal sikre så gunstig en udnyttelse af medarbejderressourcerne som muligt.
  • Værktøjet skal samtidig understøtte en bevægelse fra papirskemaer og manuel planlægning til automatisering og digitalisering af krav, regler og bindinger.
  • Den nye løsning skal give mulighed for lokale løsninger og stor overskuelighed.
  • Målet er at frigøre ressourcer og flytter tid fra administrative opgaver til tid med børnene.
  • De primære brugere af planlægningsværktøjet vil være ledere, planlæggere og medarbejdere i daginstitutionerne i Aarhus Kommune, og formålet er at give dem et intuitivt og intelligent IT-baseret planlægningsværktøj.

Partiet SF har i efteråret 2017 fremsendt beslutningsforslag til Aarhus Byråd om gennemførelse af en normeringsundersøgelse. Forslaget er formuleret således:

"Magistratsafdelingen for Børn og Unge igangsætter en analyse af de faktiske normeringsforhold i kommunens dagtilbud med henblik på at sikre, at kommunen minimum lever op til BUPL’s anbefalinger for minimumsnormering i dagtilbud med en fuldtidsansat til tre børn i vuggestuen og en fuldtidsansat til seks børn i børnehaven […] Budgetmodellen for Børn og Unge tilrettes, så Børn og Unge lever op til BUPL’s minimumsnormeringer hurtigst muligt og senest i 2021".

Børn og Unge har undersøgt normeringen

Børn og Unges undersøgelse viser, at selvom de aarhusianske dagtilbud tildeles ressourcer efter ens tildelingsmodeller, er der varierende ”faktiske normeringer” (hvor mange voksne, der kan være til stede hos børnene) i afdelingerne. Det skyldes mange faktorer, herunder børnefremmødet, personalets tidsanvendelse og åbningstiderne, som er relateret til den aktive planlægning af arbejdstiden.

Anbefalinger fra Børn og Unge

Børn og Unge har i en udtalelse anbefalet, at man i første række fastholder et stærkt fokus på god relationel koordinering, høj medarbejdertrivsel og lavt sygefravær for at sikre så gunstig en udnyttelse af medarbejderressourcerne som muligt. Endvidere anbefaler Børn og Unge at undersøge muligheden for at udvikle et planlægningsværktøj, der kan understøtte planlægning og ledelsesinformation i de enkelte dagtilbud. Herunder afsøges muligheden for at finansiere udviklingen via VTU-puljen, Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje.

Manuel planlægning i lokale regneark skal afløses af automatiseret planlægning i et fælles, brugervenligt værktøj, der samtidig giver mulighed for simulering og integration af data om børnenes fremmøde.

Windowsbaseret applikation

Planlægningsværktøjet vil bestå af en applikation til den pædagogiske leder i den enkelte institution og til dagtilbudslederen. Programmet anvendes fra en pc, telefon eller tablet.

App

Derudover udvikles en tilhørende app, som henter data fra applikationen og afleverer til den. Denne forventes at være en native app; en app, der udvikles direkte til at fungere på en smartphone. Den viser udvalgt funktionalitet på en simpel og brugervenlig måde, og gerne ved at indlejre de interaktionsmuligheder, der er mulige på en smartphone (datovælger, notifikationer m.m.)

 

Projektejer

Børn og Unge, Digitalisering

Projektleder

Martine Bøgesgaard, projektleder og digitaliseringskonsulent, Børn og Unge, Digitalisering

Samarbejdsparter

Et samarbejde mellem Digitalisering og Personale (Børn og Unge)


Digitalisering

Bidrager med projektledelse, analyse, behovsafdækning og faglig viden i forhold til digitaliserings- og udviklingsprojekter, implementering, rapportering og samarbejde med IT-leverandører

Martine Bøgesgaard, Projektleder og digitaliseringskonsulent

Titina Vinter Pedersen, Specialkonsulent med speciale i ledelsesinformation og datamodellering

Ole Hersted Hansen, Digitaliseringschef


Personale

Bidrager med faglig indsigt i personaleforhold, personalejura, overenskomster og fagsystemer på personaleområdet og vil bistå med rådgivning i alle udviklingsfaserne i projektet.

·         Helle Jørgensen, Personalekonsulent, HR og Kommunikation,

·         Lone Udengaard, Konsulent, HR og Kommunikation, lønansvarlig

 

Budget og Regnskab

·         Linda Hansen, Økonomikonsulent

 

Eksterne interessenter

·         Århus Forældreorganisation (ÅFO)

·         DTLAA, Dagtilbudslederforeningen Aarhus Kommune

·         BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

 

 

VTU-puljen

April – september 2018: modningsprojekt

Oktober 2018 - juni 2019: udbudsproces og anskaffelse af løsning

Første fase af projektet har haft karakter af et modningsprojekt. Børn og Unge har i denne periode, april 2018 til juni 2019, gennemført en grundig afdækning og afklaring af de pædagogiske, faglige og tekniske behov til en planlægningsløsning. 

På baggrund af juridisk rådgivning er det besluttet at sende opgaven i udbud. Efter en modningsprojektet besluttede MBU at igangsætte realiseringen af den formelle udbudsproces.

Når resultatet af udbudsforretningen er kendt, forventer Børn og Unge at afsøge muligheden for at finansiere dele af den næste fase med yderligere midler fra Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje. (December 2020: der endnu ikke fundet en leverandør).

Dagpleje og SFO

Anskaffelsen er i første omgang målrettet Børn og Unge og dagtilbuds- og fritidstilbuddene. På sigt vil det dog være oplagt at udvide løsningen til også at omfatte andre målgrupper i MBU, herunder dagpleje og SFO.

Udvikling og anskaffelse af planlægningsløsningen vil generelt bidrage til at udforske machine learnings potentiale indenfor planlægningsområdet, og erfaringerne fra dette projekt vil kunne udbredes til øvrige områder

Ældreområdet

Der har fra projektets start været interessetilkendegivelse fra, og dialog med, MSO, som ligeledes har behov for en intelligent planlægningsløsning til bl.a. ældreplejen. Tilsvarende har BA været tæt involveret i modningsprojektet, med henblik på at tænke en potentiel udbredelse af planlægningsløsningen bredt i kommunen ind fra starten, samt sammenhængen med kommunens eksisterende løn- og personalesystemer.

Andre kommuner

Yderligere forventes løsningen at kunne anvendes i andre kommuner, hvilket de prækvalificerede leverandør har bekræftet. En eventuel udbredelse til andre offentlige kunder vil være en fordel for Aarhus Kommune, da det forventes at medføre dels en økonomisk fordel, dels fokus på videreudvikling og optimering af løsningen.