Borgernes livskvalitet

 • Selvbetjeningsløsningen forventes at give familier, der er tilknyttet Aflastningsordningen mere tryghed og mindre stress, da der ud over tidsbesparelse, også vil være lettere at følge med i forbrug på bevillingen.
 • Selve indberetningen til selvbetjeningsløsningen forventes at give både familier og aflastere en smidigere og hurtigere arbejdsgang. 

Et sundt og godt arbejdsmiljø

 • Løsningen vil give færre frustrationer for medarbejderne ved, at minimere antallet af manuelle opgaver og dobbeltregistreringer
 • Medarbejderne vil ikke konstant opleve, at de kommer bagud med kontrolarbejdet på grund af det voldsomme papir-flow fra familier og aflastere

 

 

 

Der er overordnet to målgrupper til projektet:

 • Der er omkring 800 aflastere, som arbejder for omkring 600 familier. Det forventes at 95 pct. af familierne vil benytte elektronisk indberetning via en App og derved opleve en lettere og mere strømlinet arbejdsgang ved indberetning af timer i samarbejde med deres aflastere. Der tilknyttes en løsning til projektet til de resterende 5 procent.

Projektet vil have en yderligere effekt for de rådgivere hos Handicapcentret for Børn (HCB), der bevilger og laver opfølgning på bevillingerne, da data vil være lettere tilgængelige.

Familier med børn og unge med handicap kan bevilges et antal timers aflastning månedligt, ved pasning af barnet i familiens eget hjem. 

Fra borgernes side har der, i en årrække, været et stort ønske om at få stillet selvbetjeningsmuligheder til rådighed eksempelvis til indberetning af og godkendelse arbejdstimer. Borgerne efterlyser også i stigende grad brugervenlige it-løsninger, som giver overblik over status over bevilligede timer samt hvor mange timer, der er forbrugt. Der findes på nuværende tidspunkt ingen it-løsninger til disse formål.

Inden aflasterne kan få løn, indrapporteres i øjeblikket på håndudfyldte skemaer, der godkendes hos familierne. Herefter indsendes skemaerne til Aflastningsordningen via sikker digital post. Skemaerne afleveres oftest håndudfyldte, hvilket medfører tidsforbrug ved fortolkning og opleves som en fejlkilde med risiko for fejlaflæsning. Der efterspørges i stadig større omfang fra familiernes side et mere smidigt system, som giver en lettere adgang til indberetning af oplysninger og forbrug.

Arbejdsgange i Aflastningsordningen skal automatiseres med brug af software-robotter og samles på en ny Aflastningsportal.

Forudsætningen for at softwarerobotterne kan løse opgaven er, at datagrundlaget er på plads og RPA-portalen kan styre og monitorere robotterne.

Der udvikles software-robotter i produktet UiPath, der tilkobles RPA-portalen til brug ved indtastning i fagsystemer og til varetagelse af indtastnings- og kontrolopgaver.

I projektets fase 1 vil fokus være på analyse og afprøvning af denne del af den nye Aflastningsportal. I fase 1 planlægges udvikling af en prototype af en softwarerobot, der kan indtaste data i KMD B&V samt varetage udvalgte kontrolopgaver hos Aflastningsordningen.

I fase 1 vil data fra de selvbetjeningsløsninger, som først udvikles i fase 2, blive indtastet i en testdatabase af softwarerobotten.

Projektejer: MSB IT og Digitalisering

Projektledere: Kirsten Laursen og Matthias Bloch, MSB It og Digitalisering

Samarbejdsparter: MSB/FBU Handicapcentret for børn, Aflastningsordningen  

Eksterne samarbejdsparter: konsulentbistand og juridisk rådgivning

 

 

 

 • VTU-puljen
 • MSB, IT og Digitalisering
 • MSB, Handicapcentret for Børn

1. oktober 2018 - 1. august 2019

Projektet er forlænget til november 2019.

Mål og succeskriterier for fase 1

Der skal udvikles en prototype, som gør det muligt at afprøve, om data registreret i et system kan ”trigge”, at robotter går i gang med at dobbeltregistrere i et andet system.

Fase 1 skulle:

 • Udvikle fire forskellige robotter i UIPath, som kunne gøre forskellige handlinger i KMD B&V. De forskellige robotter kan ’Opretter Ydelse’, ’Oprette Sag’, ’Opretter Foranstaltning’ og ’Genåbn Sag’ i KMD Børn og Voksne.
 • Udvikle en prototype på en løsning til styring og overvågning af forskellige robotter. Styringsværktøjet skulle løbende hente og sammenstille data på tværs af fagsystemer og hver nat beregne, hvilke opgaver forskellige robotter skulle sættes i gang med
 • Eftervise, ifbm test og afprøvning af prototypen, at lønudbetalinger på SEL§84-området, som bogføres i KMD Opus løn automatisk igangsætter, at der oprettes korrekte ydelser i KMD Børn og Voksne med den pågældende lønudgift.

 

Evaluering og konklusion på fase 1

Målene med Fase 1 blev nået indenfor rammerne af det bevilgede budget. De planlagte eksperimenter blev gennemført, og de specificerede robotter og prototypen af et styringsværktøj blev udviklet. Prototypen blev testet med succes.  

Testen viste, at robotterne havde så høj kvalitet, at vi som den sidste test lod robotter oprette samtlige ydelser for hele 2019 på SEL §84-området i produktionssystemet KMD Børn og Voksne med input fra regneark. Derved opnåede Familiecentret allerede i fase 1 en gevinst på 0,75 årsværk ved, at assistenterne ikke skulle gøre dette manuelt for 2019.

Konklusion på testen er, at det det er teknisk muligt, at få robotter til automatisk at varetage arbejdet med ”dobbeltregistreringerne”.

Erfaringerne vil blive delt med andre magistratsafdelinger gennem et RPA-netværk ( Robotic Process Automation), der er etableret i Aarhus Kommune. Ligeledes vil erfaringer blive delt i et RPA-netværk mellem kommuner i Jylland.

Anbefalinger

På baggrund af evalueringen af projektets fase 1 samt vurderinger af de samlede effekter af den samlede aflastningsportal anbefales det, at der arbejdes videre med at realisere den samlede Aflastningsportal som beskrevet i VTU-ansøgningen til fase 1.

Det anbefales at der iværksættes en fase 2 omfattende færdigudvikling og implementering af den samlede Aflastningsportal.