Baggrund for VTU

 

 

 

Målgruppen for velfærdsteknologi udvides hele tiden.

Vi har primært gjort erfaringer med velfærsteknologi inden for ældre- og handicapområdet. Men velfærdsteknologi er ikke kun relevant, når vi er blevet gamle eller syge. Teknologien kan med fordel benyttes af yngre målgrupper. Så kommer den flere til gavn og giver gevinster indenfor flere serviceområder i kommunen.

Velfærdsteknologi kan for eksempel anvendes som et redskab til læring og trivsel for børn, unge og sårbare grupper i vores samfund. Velfærdsteknologi er også smarte løsninger, der kan udvikle vores by, og hvordan vi bruger den. 

 • I Aarhus Kommune har Byrådet vedtaget, at velfærdsteknologi i Aarhus er teknologi, der understøtter en offentlig service
 • Velfærdsteknologi kan hjælpe borgere i alle aldre og samtidig forbedre, effektivisere eller fjerne en velfærdsydelse 
 • VTU | Velfærdsteknologisk Udviklingspulje er sat i verden for at udbrede og kvalificere brugen af velfærdsteknologi inden for og på tværs af kommunens serviceområder

VTU-puljen arbejder indenfor alle magistratsområder og financierer og medfinansierer:

 • demonstrationsprojekter
 • testprojekter
 • udviklingsprojekter
 • implementeringsprojekter
 • strategiske indsatser

 

 

 

 

Formålet med den Velfærdsteknologiske Udviklingspulje er at udbrede brugen af teknologiske løsninger på tværs af den kommunale organisation; til gavn for både borgere og medarbejdere.
 • Midlerne skal realisere mindst ét af programerklæringens effektmål
 • Midlerne skal i videst muligt omfang bidrage til øget synergi på tværs af magistratsafdelinger (sektorer)
 • Midlerne skal øge samarbejde med private og andre offentlige aktører
 • Der skal være fokus på nye løsninger, som ikke tidligere har været anvendt, eller der skal være fokus på kendte løsninger anvendt på nye måder eller områder
 • Midlerne vil ikke kunne anvendes til drift og implementering af allerede veldokumenterede løsninger på det pågældende område
 • Midlerne kan kun anvendes til projekter og initiativer, som gavner kommunens serviceområder via nye velfærdsteknologiske produkter og løsninger.
 • Puljemidlerne udmøntes decentralt, således at midlernes anvisning og anvendelse følger projektledelsen

 

 • Aarhus Kommune vil skabe et globalt førende udviklings- og erhvervsklima indenfor velfærdsteknologi
 • Aarhus Kommune vil øge antallet af arbejdspladser i velfærdsteknologiske virksomheder i Aarhus
 • Aarhus Kommune vil være pioner indenfor brug af velfærdsteknologi på alle kommunens serviceområder
 • Aarhus Kommune vil give borgerne ansvar og kompetence til at bruge teknologi i hverdagen 

Aarhus udbreder velfærdsteknologi til gavn for borgerne

Velfærdsteknologi øger borgernes tryghed og sikkerhed. Velfærdsteknologi øger borgernes mobilitet og mulighed for at klare daglige gøremål uden for boligen. Velfærdsteknologi giver dermed øget selvhjulpenhed og bedre livskvalitet for de primære målgrupper: ældre, kronikere og borgere med handicap. Med velfærdsteknologi frigøres ressourcer, som kan bruges bedre. Velfærdsteknologi kan ligeledes understøtte læring og trivsel for andre målgrupper. 

Ovenstående er uddrag af Den Velfærdsteknologiske Programerklæring, der blev vedtaget af partierne bag Aarhus Kommunes budgetforlig for 2013 – 2016. Teksten fremgår af ”Forlig om budgettet for 2013 – 2016 – Fornyet og styrket ud af krisen”, 21. september 2012.