At undersøge hvorvidt intelligent el-overvågning kan anvendes til skabelse af tryghed hos ældre i eget hjem og deres pårørende, således at den ældre kan blive længere i egen bolig end ellers. Derudover skal det vurderes, hvorvidt det er muligt at tilbyde en tryghedsløsning til borgerne, som de får mulighed for at finansiere vha. energibesparelser.

Projektet finansieres af en bevilling fra Aarhus Kommunes Innovationspulje.

Center for Frihedsteknologi og Borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune, Saseco, Develco Products og Fundraiseren.dk.

1.1.2014 – 1.3.2016.

Projektet beviste, at overvågning af el-forbrug og brug af bevægelsessensorer i hjemmet kan være med til at skabe tryghed hos ældre og deres pårørende. Ældre hjemmeboende borgere bekymrer sig om fald og utilsigtede hændelser i hjemmet på trods af, at de er velfungerende i dagligdagen. Frygten er, ikke at blive fundet i tide.

Sensor-systemet formåede at give deltagerne en øget fornemmelse af tryghed. De fik en vished om, at deres pårørende kunne reagere inden for en kortere tidsperiode ved utilsigtede hændelser. Ingen af deltagerne i projektet fandt det problematisk, at deres pårørende fik indsigt i deres daglige færden, og oplevede ikke systemet som overvågning. Deltager gav dog udtryk for, at balancen mellem tryghed og overvågning er hårfin, hvorfor der i fremtiden skal indarbejdes automatikker i systemet, så de pårørende ikke skal nærstudere data for at få overblik.
De pårørende i projektet oplevede også større tryghed ved brug af systemet. Ved at de fik beskeder, når der ikke var lavet kaffe som normalt, eller når der manglede bevægelse i hjemmet midt på dagen, fik de en fornemmelse af tryghed, idet de vidste at de kunne handle, inden det var for sent ved fx fald. Ansvaret for at modtage alarmer fandt ingen pårørende for stort. De ville hellere reagere en gang for meget end en gang for lidt. Brugen af systemet gav de pårørende større indsigt i deres næres hverdag (det kunne blive meget detaljeret). Ingen betragtede det som et problem, men der var et ønske om mere automatik i systemet, da de pårørende gerne vil bevare deres næres ret til privatliv.

Teknologien anvendt i projektet har været en prototype, idet det bl.a. har været et formål at undersøge kravene til at sådant system.
Dette har medført, at deltagerne og deres pårørende har haft en del udfordringer med brug af systemet. Installationen i hjemmet var kompliceret, bl.a. fordi systemet ikke var lige kompatibelt med alle typer af el-målere. Derudover har opsætningen af alarmerne og anvendelse af hjemmesiden har været kompliceret og uigennemskueligt, på trods af undervisning i starten af projektet. Specielt brugen af el-forbruget til tryghed har voldt deltagerne problemer, da det ikke på samme måde som ved bevægelsessensoren har været muligt, at opsætte automatiske varslinger.

Bevægelsessensoren har derimod været lettilgængelig for deltagerne. Da deltagerne hovedsageligt har anvendt bevægelsessensoren, er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt overvågning af el-forbruget giver tryghed.

Projektet har genereret vigtig information om målgruppens rutiner og vaner, samt hvilke apparater målgruppen hovedsageligt anvender i dagligdagen (el-kedel, kaffemaskine, tv og radio). Denne viden kan anvendes til udvikling af automatiske varslinger i fremtidige systemer.

Både deltagere og pårørende har haft tillid til systemet, men for at give de pårørende en større tryghed, skal der være indikationer i softwaren ved fejl i systemet.

Download Afslutningsrapporten