Arbejdet startede i foråret 2012. Hensigten var at udvikle et redskab til evaluering af velfærdsteknologi som en del af hverdagen. Arbejdet med udviklingen skulle foregå på Vikærgården. Redskabet skulle i første omgang tilgodese Vikærgårdens behov og ønsker. Det var dog også vigtigt, at det kunne anvendes til generel evaluering af velfærdsteknologi. Også i en anden kontekst, fx af andre kommuner mv.

Arbejdet har bestået af en række behovsundersøgelser, workshops og afprøvninger af forskellige prototyper. I sommeren 2014 præsenterede Alexandra Instituttet version 2, kaldet evalueHEALTH.

Evalueringen skal foregå som en dialog mellem borger og medarbejder, som en naturlig del af hverdagen. Besvarelserne opsamles i en database. De kan efterfølgende analyseres og sammenstilles på forskellig vis. Fx vil det være muligt at lave en samlet evaluering af en specifik teknologi ved at samle alle evalueringer af den pågældende løsning. Projektet skal færdigudvikle evalueHEALTH til en kommerciel løsning. Dette sker ved at afprøve, teste, evaluere og tilrette redskabet. Når redskabet både teknisk og funktionelt er tilfredsstillende, skal det implementeres på Vikærgården.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2011.

Alexandra Instituttet, Center for Frihedsteknologi og Vikærgården.

Der har været en række forsøg på at implementere Ev@lueHealth, som et redskab til evaluering af velfærdsteknologi i hverdagen på Vikærgården. Men det er besluttet, at der ikke skal arbejdes videre af den vej. Det har nemlig vist sig at være en meget stor udfordring af få redskabet implementeret i dagligdagen. Medarbejderne, der skal facilitere evalueringerne, har ikke tid til denne opgave i en travl hverdag.


Det har desuden været vanskeligt at formulere generiske spørgsmål, som gav mening for borgere og medarbejdere, uanset hvilken teknologi, der blev evalueret på.

Gennemførelsen af evalueringen var en dialog mellem en konkret borger og medarbejder med udgangspunkt i de generiske spørgsmål. Dette medførte ofte frustrationer hos medarbejderen. Denne oplevede, at formuleringen af spørgsmålet skulle ændres og tilpasses for at blive relevant i den givne sammenhæng. Dette gjorde gennemførelsen endnu mere tidskrævende, og havde også negative konsekvenser for validiteten.

Tankerne bag Ev@lueHealth er vi stadig meget optaget af. Vi ønsker at finde et redskab, der gør det muligt på systematisk vis løbende at opnå yderligere viden om de teknologier, der er implementeret i daglig praksis. Dette arbejdes der videre med på forskellig vis.